قفسه فلزی فروشگاهی لبه ترک

قفسه فروشگاهی قفسه سوپرمارکت قفسه بندی مغازه به شکل لبه ترک دارای قیمت بیشتری است. در این تصویر قفسه فروشگاهی با پانل های لبه ترک را مشاهده می فرمایید که لیبل سبز رنگ در قسمت لبه آن نصب شده است.ترکیب رنگ سفید و سبز هم در نوع خود زیبا است.

قفسه فروشگاهی قفسه سوپرمارکت قفسه بندی مغازه به شکل لبه ترک دارای قیمت بیشتری است. در این تصویر قفسه فروشگاهی با پانل های لبه ترک را مشاهده می فرمایید که لیبل سبز رنگ در قسمت لبه آن نصب شده است.ترکیب رنگ سفید و سبز هم در نوع خود زیبا است.