محصولات
  • کمد بایگانی فلزی دوار زونکنی و پوشه ای

    تعریف کمد بایگانی فلزی دوار زونکنی و پوشه ای : کمد بایگانی فلزی دوار زونکنی و پوشه ای از انواع کمد بایگانی فلزی است که طبقات قرار گرفته درون کمد به صورت دایره ای شکل طراحی گردیده و امکان گردش طبقات فراهم آمده است. این کمد بایگانی در دو مدل زونکنی و پوشه ای تولید می […]

  • سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی اتوماتیک

    مقدمه: سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی اتوماتیک به منظور ارتقا ضریب امنیت، سرعت و سهولت دسترسی به اسناد و مدارک و بهره برداری کامل از فضای استفاده استفاده می شود. سیستم ریلی اتوماتیک به منظور هدایت و جابجایی کمد های ریلی بدون دخالت دست و افزایش سهولت و سرعت دسترسی به اسناد مدارک بایگانی شده […]

  • سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی مکانیکی

    سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی مکانیکی کمک شایانی در بهره جستن از فضای گران قیمت اداری برای ما فراهم آورده و امنیت لازم را در نگهداری اسناد ایجاد می نماید. کمد بایگانی ریلی فلزی، از آنجا که این سیستم متحرک سازی شده و برای امکان ایجاد این حرکت از ریل استفاده گردیده است نامگذاری سیستم کمد […]